Szanowni Państwo,

W związku z wejściem życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane też dalej: RODO, niniejszym przekazujemy informacje dotyczące Państwa danych osobowych, które przetwarzamy.

Zaznaczamy, że niniejszą informację przekazujemy jedynie w celach informacyjnych. Nie jest wymagane od Pani/Pana żadne działanie lub kontakt z nami.

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym też dalej: Administratorem) jest Future System z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kotowo 54, 60-009 Poznań. Dane kontakowe: email: kontakt@future-system.pl,
 • Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od Pani/Pana dobrowolnie poprzez email, złożenie zamówienia, złożenia zapytania ofertowego, zakup towarów bądź inne dobrowolnie przekazane, przy czym zgromadzenie przez nas tych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia z Panią/Panem umowy oraz jej wykonywania przez Future System.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu wykonywania zawartej z Panią/Panem umowy, w tym w szczególności na potrzeby: (I) umożliwienia świadczenia usług, (II) obsługi zgłaszanych przez Panią/Pana reklamacji lub innych zgłoszeń i oświadczeń, (III) kontaktowania się z Panią/Panem w celach związanych ze świadczoną usługą.
 • W opisanym powyżej celu Future Systen może przetwarzać w szczególności następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: (I) imię i nazwisko, (II) adres zamieszkania/ siedziby firmy (III) inny adres do korespondencji, (IV) numer telefonu, (V) adres e-mail, (VI) numery NIP, Regon i inne niezbędne.
 • Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: firmom księgowym, firmom kurierskim, firmom informatycznym. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 • Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
  b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,
  c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego np. z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
 • Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach przewidzianych przepisami RODO), ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w szczególności względem przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
 • Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (od dnia 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w sytuacji gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy Rozporządzenia;